Publicerat 2020-01-22 · Nyheter

Varför är det viktigt att prata teknik med barn och ungdomar?.

Sverige har länge legat i framkant när det gäller industriell utveckling och teknisk innovation, men under de senaste tio åren har svenska arbetsgivare larmat om en brist på ingenjörer.

Sverige har länge legat i framkant när det gäller industriell utveckling och teknisk innovation, men under de senaste tio åren har svenska arbetsgivare larmat om en brist på ingenjörer. I undersökningar från 2019 uppger arbetsgivare att det finns ett underskott av ingenjörer inom de flesta områden.

Störst är bristen på erfarna ingenjörer, men för vissa inriktningar är det stor brist också på nyexaminerade, enligt en rapport från SCB. Bristen på erfarna civilingenjörer gäller framförallt energi och elektroteknik respektive maskin/fordon/farkost, där över 90 procent av arbetsgivarna upplever brist. För yrkeserfarna högskoleingenjörer är det stor brist för tre av fyra grupper och bland dem är det högskoleingenjörer inom el/elektroteknik/data där arbetsgivare där efterfrågan är störst.1

I Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 och kommande fem år framgår det att 3000 personer behöver anställas inom det tekniska och naturvetenskapliga området.2 Dessutom behöver det ske en kompentensutveckling för att möta framtidens behov.

Flera av Sveriges stora FoU-tunga exportföretag oroas av bristen på AI-kompetens, enligt en rapport från IVA som bygger på svar från FoU-chefer på 48 av landets mest FoU-tunga företag, inklusive Ericsson, Volvo Cars, Saab Group, Scania och Astra Zeneca. Det krävs krafttag om inte svensk industri ska halka efter. AI påverkar alla branscher och är ett centralt framtidsområde för svensk industri. Men det finns brister inom både utbildning och forskning i Sverige på AI-området, menar flera av de chefer som intervjuats.3 Det finns med andra ord starka skäl att lägga resurser på och skapa åtgärder för att uppmuntra barn och ungdomars teknikintresse för att de senare i livet ska välja en teknisk yrkesroll.

Ungdomars intresse för teknik har faktiskt ökat under 10-talet4 och andelen elever som söker teknikprogrammet fortsätter att öka stadigt. Fördelningen män-kvinnor har däremot inte förändrats utan ligger kvar på samma nivåer som de gjort sedan 90-talet.5 En ny rapport som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) tagit fram i samarbete med Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer visar att utbildningarna till högskoleingenjör och civilingenjör är nu de enda yrkesutbildningarna på högskolan där kvinnorna fortsatt är tydligt underrepresenterade.6

En rapport från Skolinspektionen visar att pojkars och flickors teknikintresse är ungefär lika stort i årskurs fem. Därefter avtar intresset för teknik under grundskolan både bland pojkar och flickor – men mer bland flickor. I rapporten framkom det att bristen på relevans är en av de största utmaningarna.7

1 SCB, Arbetskraftsbarometern 2019

2 Arbetsförmedlingen ”Var finns jobben? Bedömning för 2019 och 5 års sikt

3 Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs FoU-barometer 2019

4 Ungdomsbarometern 2010-2016

5 Skolverket, Uppföljning av gymnasieskolan 2019

6 IVA, Teknikföretagen och Sveriges Ingenjörer, Teknisk obalans – Kvinnor och män i teknik

0