Publicerat 2019-12-09 · Nyheter

Vad är AI?.

Inom projektet The Life of A.R.T. ska det bland annat utvecklas ett AI-verktyg. Men vad är egentligen AI?

Vad är AI?

Inom projektet The Life of A.R.T. ska det bland annat utvecklas ett AI-verktyg. Men vad är egentligen AI – artificiell intelligens? Det ska vi gå in lite mer på i den här artikeln.

Vissa hävdar att det inte går att definiera vad som går att räknas som artificiell intelligens. Det beror i mångt och mycket på att ordet intelligens har en något luddig definition. Men i delrapporten Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle definierar Vinnova AI som intelligens som uppvisas av maskiner. 1 Det kan också definieras som program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande., eller med andra ord, datorer och datorprogram som har en förmåga att lösa komplexa uppgifter och se samband som normalt kräver intelligens eller en kognitiv förmåga på mänsklig nivå.

Utvecklingen och intresset för AI accelererar i en allt högre takt. Det beror främst på dagens tillgång till oändliga mängder digital data och avancerad teknik. Dessutom har billiga molntjänster och ett stort utbud av ramverk och verktyg gjort det både mer förmånligt och enklare att utveckla AI-lösningar.2

Några av de vinster och fördelar som lyfts fram med artificiell intelligens är följande:

  • Risken för fel minskar.
  • Större precision och noggrannhet.
  • Effektiviserar arbetet, artificiell intelligens kan till exempel bidra med fakta till en arbetsgrupp på mycket kort tid.
  • Agerar rationellt, inte känslomässig.
  • Kan finnas tillgänglig dygnet runt.3

AI utvecklas idag för en uppsjö av olika funktioner och ändamål. Från föremål vi använder varje dag som bilar, telefoner och e-post, till olika branscher som handeln, försäkrings- och juristbranschen. Inom projektet The Life of A.R.T. ska AI-lösningen behandla en stor mängd data från sociala medier och bland annat ta fram information om vilken typ av teknik som intresserar ungdomar och hur en influencer ser ut och beter sig för att inspirera unga.

I takt med att möjligheterna med artificiella intelligensen blir allt fler väcks olika frågor och utmaningar med utvecklingen, som behöver tas i beaktande. En fråga som ibland lyfts är om artificiella system kan ersätta det mänskliga omdömet, sunda förnuftet och intuitionen. Det kan till exempel bli svårt att installera mänskliga värderingar och moral i maskinerna och få dem att agera etiskt riktigt. Kan en maskin till exempel väga in värderingar så som rättvisa och jämlikhet?

Data som används i en del typer av artificiell intelligens är data om personers vanor och rörelsemönster, som ibland har samlats in utan att personen i fråga känner till det eller hur det ska användas. Det finns också teknik som kan känna igen en människas röst samt genom bildigenkänning kan känna igen en människas ansikte. Här finns risker att människor känner sig kränkta och tappar förtroende för företag och branscher som använder data om dem på sätt som de inte känner sig bekväma med. För att undvika detta är det viktigt att människor får rätt till sin egna data, rätt att välja vem som har tillgång till den och hur den används.4

Avsikten med projektet A.R.T. är att kommunicera till en ung målgrupp med syfte att intressera dem för teknikämnet. Trots en nobel orsak handlar det ändå om påverkan på unga, något som kan vara känsligt. I vårt tillvägagångssätt kommer vi att behöva samla in data om denna unga målgrupp. Därför är det av högsta vikt att vi har med oss en etisk frågeställning och även involverar etikforskare i projektet.

 

1 Vinnova (2018) Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle. Delrapport 2018-02-12, dnr 2017-05616.

2 https://techworld.idg.se/2.2524/1.699032/ai-sa-funkar

3 Artificiell intelligens – möjligheter för välfärden, Sveriges Kommuner och Landsting

4 Artificiell intelligens – möjligheter för välfärden, Sveriges Kommuner och Landsting

0